Corner Dojo – Meaning of Karate

There is no first strike in karate
           karate ni sente nashi

 Karate stands on the side of justice
                    karate wa, gi no tasuke

 First know yourself …… then you will know others
                 mazu onore o shire, shikashite ta o shire

 Mentality over technique
                     gijutsu yori shinjitsu

 The heart must be set free
             kokoro wa hanatan koto o yosu

 Calamity springs from carelessness
             wazawai wa ketai ni seizu

 Karate goes beyond the dojo
       dojo nomino karate to omou na

 Karate is a lifelong pursuit
             karate-do no shugyo wa issho de aru

 Apply the way of karate to all things …. therein lies its beauty
                        ara yuru mono o karateka seyo; soko ni myomi ari

 Karate is like boiling water; without heat …… it returns to its tepid state
            karate wa yu no gotoshi taezu netsu o ataezareba moto no mizu ni kaeru

 Do not think of winning …. rather think of not losing
                    katsu kangae wa motsuna; makenu kangae wa hitsuyo

 Make adjustments according to your opponent
                           tekki ni yotte tenka seyo

 The outcome of a battle depends on how one handles both weakness and strength
                          tatakai wa kyojitsu no soju ikan ni ari

 When you step beyond your own gate, you face a million enemies
                              danshi mon o izureba hyakuman no teki ari

 Formal stances are for beginners ……  later, one stands naturally
               kamae wa shoshinsha ni ato wa shizentai

 Perform prescribed sets of techniques exactly ……. actual combat is another matter
                            kata wa tadashiku, jisen wa betsumono